[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép thiết lập sẵn các giá trị thường sử dụng khi khai báo thông tin trên phân hệ Quản lý thời gian, Đánh giá, Khen thưởng, Sự cố
2. Các bước thực hiện
1. Vào phân hệ Thiết lập\Hệ thống\Giá trị ngầm định.

2. Chọn phân hệ muốn thiết lập, sau đó lựa chọn giá trị ngầm định.
 
3. Nhấn Áp dụng. Mỗi khi khai báo thông tin trên các phân hệ đã thiết lập, chương trình sẽ mặc định hiển thị các thông tin theo thiết lập.Xem thêm