[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép thiết lập sẵn các giá trị thường sử dụng khi khai báo thông tin về hồ sơ.
2. Các bước thực hiện
1. Vào phân hệ Hồ sơ\Hồ sơ.
2. Nhấn Thiết lập ngầm định trên giao diện của chức năng Thêm hồ sơ.

3. Chọn hoặc nhập giá trị ngầm định ở cột bên phải tương ứng với trường thông tin ở cột bên trái.
4. Nhấn Cất.


Xem thêm