[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép muốn thiết lập/thay đổi các khoản phụ cấp, trợ cấp cho cùng lúc nhiều Vị trí công việc.
2. Các bước thực hiện
1. Vào phân hệ Thiết lập\Danh mục\Vị trí công việc.

2. Nhấn chuột phải, chọn Thiết lập phụ cấp/trợ cấp.

3. Nhấn Thêm để thiết lập thêm các khoản phụ cấp, trợ cấp.
 • Tại cột Khoản lương: Nhấn biểu tượng để chọn khoản phụ cấp, trợ cấp trong danh sách. Các khoản phụ cấp, trợ cấp này được lấy từ Danh mục\Khoản lương.  
 • Nhập Số tiền và Ngày áp dụng các khoản phụ cấp, trợ cấp.

4. Nhấn Cất.
5. Chọn khoản phụ cấp, trợ cấp muốn áp dụng. Nhấn Chọn để chọn Vị trí công việc được áp dụng khoản phụ cấp, trợ cấp này.

6. Thiết lập điều kiện tìm kiếm Vị trí công việc.
7. Chọn các vị trí công việc muốn áp dụng khoản phụ cấp, trợ cấp:

 • Có thể giữ phím Ctrl để chọn cùng lúc nhiều vị trí công việc.
 • Nhấn biểu tượng để chuyển các Vị trí công việc trên vào danh sách chọn. 
 • Nhấn Đồng ý.
Lưu ý:
 • Có thể nhấn vào biểu tượng để chuyển toàn bộ các vị trí công việc trên danh sách vào danh sách chọn.
 • Có thể nhấn vào biểu tượng hoặc để loại bỏ lần lượt hoặc toàn bộ Vị trí công việc khỏi danh sách chọn.

8. Chọn các khoản phụ cấp, trợ cấp muốn áp dụng và nhấn Áp dụng. Sau đó nhấn Có để xác nhận việc áp dụng. Chương trình sẽ tự động cập nhật các khoản phụ cấp, trợ cấp được thêm mới hoặc các thông tin thay đổi vào các vị trí sau:
 • Menu Danh mục\Vị trí công việc\tab Thu nhập thường xuyên.
 • Phân hệ Hồ sơ nhân viên\Hồ sơ\tab Thu nhập thường xuyên.
 • Phân hệ Hồ sơ nhân viên\Hồ sơ\tab Lịch sử lương.

Lưu ý: Nếu Xóa các khoản phụ cấp, trợ cấp đã áp dụng thì vẫn không làm thay đổi các thông tin đã được cập nhật lên các phân hệ khác bao gồm:
 • Menu Danh mục\Vị trí công việc\tab Thu nhập thường xuyên.
 • Phân hệ Hồ sơ nhân viên\Hồ sơ\tab Thu nhập thường xuyên.
 • Phân hệ Hồ sơ nhân viên\Hồ sơ\tab Lịch sử lương.


Xem thêm