[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép thiết lập một số quy tắc áp dụng chung cho toàn hệ thống hoặc tài khoản người dùng
2. Các bước thực hiện
1. Vào menu Thiết lập\Hệ thống\Tùy chọn.

2. Thiết lập các nội dung sau:
1. Tùy chọn của tôi

2. Tùy chọn chung

3. Thông tin đơn vị

4. Lương, Thuế, Bảo hiểm

5. Định dạng số

6. Tùy chọn Email

7. Tùy chọn SMS

8. Tùy chọn xuất thông tin

9. Tùy chọn thông báo

10. Thiết lập trường mở rộng
3. Nhấn Áp dụng.


Xem thêm