[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Danh mục Tiêu chí đánh giá cho phép quản lý danh sách các tiêu chí đánh giá nhân viên, phục vụ cho phân hệ Đánh giá.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
Để thêm mới tiêu chí đánh giá vào phần mềm, nhân sự có thể thực hiện theo một trong các cách sau:
Khai báo từng tiêu chí đánh giá

Nhập khẩu danh sách tiêu chí đánh giá từ tệp excel vào phần mềm

Chọn tiêu chí đánh giá từ bộ kỹ năng

Lưu ý:
Chỉ cho phép sửa Tên tiêu chí và Ghi chú của tiêu chí đánh giá nếu tiêu chí đó đã được sử dụng trong ít nhất 1 đợt đánh giá.Xem thêm