[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ
Khi nhân viên có nhu cầu đào tạo nâng cao trình độ cho bản thân sẽ làm đề xuất đào tạo để đơn vị xem xét. Nhân sự căn cứ vào các đề xuất đào tạo của các nhân viên để tổng hợp lại các nhu cầu, từ đó có căn cứ để lập kế hoạch đào tạo cho đơn vị.
2. Các bước thực hiện
Sau khi nhân viên đề xuất mở khóa đào tạo, chương trình tự động tổng hợp nhu cầu đào tạo của nhân viên tại danh sách Tổng hợp nhu cầu đào tạo của nhân viên.
 • Vào phân hệ Đào tạo, chọn Tổng hợp nhu cầu đào tạo của nhân viên.

 • Ngoài ra, có thể tạo khóa đào tạo dựa trên nhu cầu của nhân viên bằng cách:
  • Chọn kỹ năng cần mở khóa đào tạo. 
  • Lưu ýChọn nhanh các kỹ năng cần tạo khóa đào tạo bằng cách:
   • Nhấn Ctrl+A để chọn tất cả các kỹ năng.
   • Giữ phím Ctrl + chọn kỹ năng để chọn nhiều kỹ năng cùng lúc.
   • Giữ phím Shift + chọn kỹ năng ở điểm đầu và kỹ năng ở điểm cuối để chọn khoảng kỹ năng.
  • Nhấn Tạo khóa đào tạo. Chương trình thêm mới khóa đào tạo ngầm định các kỹ năng đào tạo đã chọn.


Xem thêm