[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép tra cứu xem ai đã sửa lại thông tin trên hồ sơ của nhân viên, đã sửa những thông tin gì và vào thời gian nào.
2. Các bước thực hiện
1. Chọn tab Lịch sử thay đổi trên danh sách các tab chi tiết của phân hệ Hồ sơ.
2. Chọn thông tin nhật ký thay đổi hồ sơ của nhân viên, sau đó nhấn Xem.

3. Kiểm tra chi tiết các thông tin bị thay đổi trên hồ sơ nhân viên.

4. Nhấn Đóng.


Xem thêm