[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép xây dựng quy định về thuế TNCN của nhà nước và các đặc thù riêng của đơn vị.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1 Thiết lập số kỳ lương trong tháng
Tùy thuộc vào quy định tính thuế TNCN cho nhân viên học việc hoặc nhân viên thử việc, nhân sự có thể thiết lập mức chịu thuế TNCN => Xem hướng dẫn Thiết lập thông tin hệ thống\Lương, Thuế
2.2 Thiết lập thông tin thuế
Giúp thiết lập thông tin cơ bản về cơ quan nơi đơn vị nộp thuế, thông tin đại lý thuế... để hiển thị thông tin trên các bảng kê, báo cáo thuế TNCN => Xem hướng dẫn Thiết lập thông tin thuếXem thêm