[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ
Cho phép quản lý tài sản thực hiện báo hỏng/báo mất tài sản sau khi thực hiện kiểm kê, kiểm đếm tài sản hoặc phê duyệt báo hỏng/báo mất tài sản của nhân viên.
2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các trường hợp nghiệp vụ
Báo hỏng/báo mất tài sản

Phê duyệt báo hỏng/báo mất tài sản
Lưu ý:
  • Những tài sản có trạng thái là Chưa sử dụng, Đang sử dụng hoặc Đề nghị thanh lý thì mới được phép báo hỏng, báo mất.
  • Sau khi báo hỏng hoặc xác nhận báo hỏng, tài sản sẽ được chuyển vào tab Hỏng và có trạng thái là Hỏng trên phân hệ Tài sản và tại tab Tài sản trên phân hệ Hồ sơ của nhân viên (nếu tài sản đã được cấp phát).
  • Sau khi báo mất hoặc xác nhận báo mất, tài sản sẽ được chuyển vào tab Mất và có trạng thái là Mất. Đồng thời tài sản sẽ bị xóa khỏi tab Tài sản trên phân hệ Hồ sơ của nhân viên (nếu tài sản đã được cấp phát).


Xem thêm