[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

Hệ thống cho phép người dùng trong quá trình nhập nội dung chi tiết của tri thức có thể chèn các link liên kết bằng cách: tại màn hình soạn thảo nội dung chi tiết, đặt con trỏ chuột tại vị trí muốn chèn link, sau đó chọn biểu tượng  trên thanh công cụ:
Trường hợp không muốn gắn link nữa, người dùng nhấn chọn vào link liên kết đã có sau đó nhấn chọn biểu tượng 


Xem thêm