[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép tìm và chọn các thông tin từ các danh mục đã được thiết lập sẵn trên phần mềm. Đối với một số danh mục, chương trình còn cho phép thêm nhanh các thông tin chưa có.  
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Chọn một thông tin trên danh sách

2.2. Chọn nhiều thông tin trên danh sách

2.3. Khai báo và chọn thông tin chưa có trên danh sách


Xem thêm