[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Tri thức > Đánh dấu các tri thức đang theo dõi

Đánh dấu các tri thức đang theo dõi


Cho phép nhân viên sau khi đọc xong một chi thức có thể đánh dấu mức độ ưu tiên cần theo dõi cho những lần đọc sau:
1. Chọn tab Chi tiết
2. Chọn biểu tượng  để theo dõi tri thức. Tri thức sẽ được cập nhật vào danh sách tri thức đang theo dõi.
Lưu ý: Tại phần Đang theo dõi sẽ chỉ hiển thị 10 tri thức được chọn theo dõi gần nhất, do đó để xem thêm các tri thức đang được theo dõi khác, người dùng nhấn vào biểu tượng .


Xem thêm