[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mục đích
Cho phép nhân sự bảo dưỡng có thể quản lý được lịch bảo dưỡng định kỳ trên phần mềm và được nhắc nhở khi chuẩn bị tới lịch bảo dưỡng của máy móc, thiết bị để không làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất của đơn vị.
2. Các bước thực hiện
1. Vào phân hệ Lịch bảo dưỡng.

2. Nhấn Thêm.


3. Nhấn Chọn tài sản.

4. Tích chọn các tài sản cần tạo lịch bảo dưỡng.
5. Nhấn Đồng ý.


6. Chọn Chu kỳ bảo dưỡng, Ngày bảo dưỡng gần nhất, Ngày bảo dưỡng tiếp theo Mô tả cho từng tài sản (nếu có).

Lưu ý: Có thể nhập nhanh các thông tin Chu kỳ bảo dưỡng, Ngày bảo dưỡng gần nhất, Ngày bảo dưỡng tiếp theo Mô tả cho từng tài sản cho các tài sản có nội dung giống nhau bằng cách nhấn chuột phải chọn Sao chép dữ liệu cho các dòng dưới.


7. Nhấn Cất.
Lưu ý:

  • Những tài sản có Ngày bảo dưỡng tiếp theo nhỏ hơn Ngày hiện tại thì có màu đỏ để thông báo đã quá hạn.
  • Có thể lọc Lịch bảo dưỡng tài sản theo Cơ cấu tổ chức hoặc theo Thời gian bảo dưỡng.
  • Nhấn Cập nhật để cập nhật lại thông tin bảo dưỡng tài sản.
Lưu ý: Mã tài sảnTên tài sản không cho phép Cập nhật lại.
  • Nhấn Xuất khẩu để xuất khẩu các tài sản cần được bảo dưỡng.


Xem thêm