[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép quản lý tài sản lọc, tìm kiếm tài sản trên danh sách
2. Các bước thực hiện
Tùy chọn vào thiết lập, quản lý có thể lọc/ tìm kiếm tài sản theo danh sách hoặc theo điều kiện lọc:
1. Vào Hệ thống/ Tùy chọn
2. Tùy chọn tại cột Hiển thị dòng lọc nhanh trên danh sách chi tiết

  • Trường hợp tích chọn Hiển thị dòng lọc nhanh trên danh sách, quản lý có thể lọc tìm kiếm nhanh tài sản trên danh sách bằng cách ấn biểu tượng  và chọn tài sản.

  • Trường hợp không tích chọn Hiển thị dòng lọc nhanh trên danh sách, Quản lý tài sản có thể lọc, tìm kiếm tài sản như sau:
    • Nhấn biểu tượng
    • Thiết lập điều kiện lọc tài sản
    • Nhấn Lọc
Xem thêm