[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Danh mục Thiết lập mẫu trộn cho phép quản lý danh sách các mẫu biểu được sử dụng để hỗ trợ các công tác quản lý tài sản: mẫu Biên bản bàn giao tài sản...
2. Các bước thực hiện
1. Vào menu Danh mục\Thiết lập mẫu trộn và nhấn Thêm.
2. Khai báo các thông tin của biểu mẫu:
  • Mẫu đính kèm: chọn file tệp biểu mẫu bằng cách nhấn vào biểu tượng .
  • Cho phép nhân viên: khi tích chọn chương trình cho phép nhân viên được tải biểu mẫu về máy.

3. Nhấn Cất.

3. Lưu ý
Cập nhật hàng loạt mẫu
1. Xuất khẩu danh sách các biểu mẫu cần sửa ra tệp excel. => Chi tiết hướng dẫn các bước thực hiện, xem tương tự tại đây.

Tải mẫu
Cho phép nhân viên tải về thì nhân viên có thể tải về bằng cách nhấn vào biểu tượng  trên cột Tải về
Soạn mẫu
1. Chọn mẫu cần soạn thảo tại màn hình danh sách mẫu.
2. Nhấn Soạn mẫu.

3. Chỉnh sửa, soạn thảo lại nội dung của mẫu.
  • Trong trường hợp muốn chèn các trường trộn vào nội dung mẫu, người dùng nhấn Trường trộn và lựa chọn thông tin về giá trị cần trộn.

4. Nhấn Cất.


Xem thêm