[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Danh mục Nhà cung cấp cho phép quản lý các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho đơn vị. Ví dụ: cung cấp các thiết bị làm việc, dịch vụ bảo dưỡng...
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Khai báo từng nhà cung cấp

2.2. Nhập khẩu danh sách nhà cung cấp từ tệp Excel


Xem thêm