[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Ngày phát hành: 24/04/2018
2. Kế toán
:
1. Khách hàng muốn khi kết nối thành công từ AMIS.VN - Kế toán đến dịch vụ Hóa đơn điện tử sẽ có thông báo để người dùng dễ hiểu.
2. Cải tiến chức năng sửa mẫu khi khởi tạo mẫu hóa đơn điện tử để dễ dùng hơn.
3. Thiết kế lại việc hiển thị thông tin Thay thế cho HĐ số và thông tin Hóa đơn đã bị xóa bỏ nên tự động hiển thị vào mẫu (hiện nay đang hiển thị trên sửa mẫu, người dùng có thể tự xóa thông tin này đi)
4. Kế toán muốn in mẫu Hóa đơn điện tử chuyển thành hóa đơn giấy để nộp cùng thông báo phát hành hóa đơn
5. Bổ sung thêm phân hệ Hóa đơn điện tử trên quy trình nghiệp vụ tổng thể Phân tích tài chính
6. Cải tiến cơ chế xuất kết quả báo cáo về load phân trang
7. Cải tiến cơ chế Tính giá Nhập trước xuất trước
 
Xem chi tiết tại đây.


Xem thêm