[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

Trả lời
Sau khi nâng cấp dữ liệu Kế toán lên AMIS 2.0, kế toán hoàn toàn có thể tiếp tục làm việc với dữ liệu kế toán trên AMIS 1.0 để nhập số liệu phát sinh năm 2018 và thực hiện quyết toán dữ liệu. Thực hiện như sau:
1. Đăng nhập vào dữ liệu của đơn vị trên Cloud, chọn ứng dụng Kế toán.


2. Chọn Làm việc với AMIS - Kế toán 1.0 để làm việc với dữ liệu kế toán trên AMIS 1.0Xem thêm