[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Trang Wall > Tạo link liên kết tới các website

Tạo link liên kết tới các website


1. Nội dung
Cho phép tạo các link liên kết tới các website bên ngoài để nhân viên trong đơn vị có thể truy cập nhanh.
2. Các bước thực hiện
1. Trên mục Liên kết, nhấn vào biểu tượng .
2. Nhấn Thêm mới.
3. Khai báo thông tin link liên kết.
  • Nhập Tên liên kết Đường dẫn liên kết.
  • Thứ tự hiển thị: cho phép sắp xếp thứ tự hiển thị trên trang Wall
  • Hiển thị: cho phép cấu hình ẩn/hiện link liên kết trên trang Wall
  • Mở cửa sổ mới: cho phép cấu hình khi bấm vào link liên kết trên trang Wall sẽ mở cửa sổ (tab) mới.
4. Nhấn Cất.
Lưu ý: Có thể nhấn biểu tượng  để sửa hoặc biểu tượng  để xóa link liên kết tương ứng.


Xem thêm