[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Tài liệu > Tạo mẫu tài liệu phục vụ cho việc soạn thảo tài liệu

Tạo mẫu tài liệu phục vụ cho việc soạn thảo tài liệu


1. Nội dung
Trong trường hợp có nhiều tài liệu có cấu trúc giống nhau (ví dụ: biên bản họp giao ban hàng tuần), người dùng nên lưu nội dung tài liệu đã soạn thảo thành một mẫu (template) để sử dụng cho những lần soạn thảo sau.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
Cách 1: Lưu mẫu khi thực hiện soạn thảo nội dung tài liệu
1. Sau khi soạn thảo nội dung chi tiết cho mục tài liệu, người dùng chọn chức năng Lưu thành template:
2. Đặt tên cho mẫu, sau đó chọn thư mục lưu mẫu bằng cách nhấn chọn biểu tương :
3. Chọn thư mục quản lý mẫu, sau đó nhấn Chọn.
4. Sau khi khai báo xong thông tin về mẫu cần lưu, nhấn Cất.
Cách 2: Lưu mẫu tại cây mục lục của tài liệu
1. Chọn mục tài liệu cần lưu thành mẫu, sau đó nhấn chuột phải và chon chức năng Lưu thành template:
2. Sau đó thực hiện các thao tác lưu mẫu tương tự như cách 1
Lưu ý: Đối với các mẫu đã được lưu, khi người dùng soạn thảo nội dung chi tiết có thể sử dụng các mẫu này thông qua chức năng chọn mẫu tài liệu.


Xem thêm