[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
IP - Internet Protocol: trên Internet thì địa chỉ IP của mỗi người là duy nhất và nó sẽ đại diện cho chính người đó, địa chỉ IP được sử dụng bởi các máy tính khác nhau để nhận biết các máy tính kết nối giữa chúng. 
Cho phép thiết lập truy cập vào hệ thống AMIS theo các địa chỉ IP khai báo.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
Thiết lập chế độ đăng nhập theo địa chỉ IP

Thiết lập nhân viên không bị giới hạn truy cập theo địa chỉ IPXem thêm