[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
OTP - One time password: là mật khẩu dùng một lần được sinh ra ngẫu nhiên từ thiết bị bảo mật OTP Token và được sử dụng để xác nhận khi thực hiện các lệnh giao dịch online qua internetbanking hoặc trên các website có sử dụng chế độ đăng nhập theo OTP. Mỗi khi thực hiện lệnh giao dịch, người dùng bắt buộc phải nhập OTP thì giao dịch mới được thực hiện. (Tham khảo tài liệu giới thiệu về OTP tại đây).
2. Các bước thực hiện
Bước 1: Thiết lập chế độ đăng nhập theo OTP trên hệ thống AMIS.VN của đơn vị

Bước 2: Khai báo thông tin Serial của OTP Token cho từng nhân viên

Bước 3: Đăng nhập vào hệ thống bằng chế độ OTPXem thêm