[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép thiết lập một số quy tắc áp dụng cho tài khoản người dùng trên ứng dụng quản lý tài sản.
2. Các bước thực hiện
1. Vào menu Hệ thống\Tùy chọn.

2. Thiết lập các nội dung sau:
1. Tùy chọn chung

2. Tùy chọn Email
3. Nhấn Áp dụng.


Xem thêm