[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ
Cho phép quản lý tài sản thu hồi tài sản của nhân viên trong trường hợp nhân viên nghỉ việc, thuyển chuyển công tác, nghỉ ốm dài ngày, nghỉ thai sản...
2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các trường hợp nghiệp vụ
Thu hồi từng tài sản

Thu hồi tài sản hàng loạt
Lưu ý:
  • Chỉ những tài sản có trạng thái là Đang sử dụng mới được phép thu hồi.
  • Sau khi thu hồi, tài sản sẽ được chuyển vào tab Chưa sử dụng và có trạng thái là Chưa sử dụng
  • Đồng thời tài sản sẽ bị xóa khỏi tab Tài sản trên phân hệ Hồ sơ của nhân viên.


Xem thêm