[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung

Cho phép thay đổi vị trí các cột dữ liệu trên màn hình danh sách báo cáo và lưu lại mẫu.

2. Các trường hợp nghiệp vụ
1. Thay đổi vị trí các cột và lưu mẫu đang tùy chỉnh

2. Sử dụng mẫu mặc định của hệ thống

3. Thêm và lựa chọn mẫu sử dụngXem thêm