[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép thiết lập vị trí địa lý phục vụ cho công tác kiểm đếm, kiểm kê tài sản.
2. Các bước thực hiện
Lưu ý: Tài khoản phải được phân quyền sử dụng Quản lý tài sản mới thực hiện được chức năng này.
1. Trên ứng dụng Quản lý tài sản, vào menu Danh mục\Vị trí địa lý.
2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo vị trí địa lý.

4. Nhấn Cất.
Lưu ý:
  • Tích chọn Được sử dụng nếu vị trí địa lý đang được sử dụng.
  • Chương trình ngầm định 1 vị trí địa lý theo cấp cơ cấu tổ chức cao nhất, có thể sửa lại vị trí địa lý này.


Xem thêm