[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Trang Wall > Xem các báo cáo, biểu đồ thống kê

Xem các báo cáo, biểu đồ thống kê

Xem báo cáo, biểu đồ thống kê từ các ứng dụng Kế toán, Bán hàng, Nhân sự
         Phân quyền xem các báo cáo, biểu đồ thống kê từ các ứng dụng Kế toán, Bán hàng, Nhân sự

Xem báo cáo, biểu đồ thống kê từ các ứng dụng Kế toán, Bán hàng, Nhân sự   
Trên trang Wall người dùng có thể xem được các báo cáo, biểu đồ thống kê được lấy từ các ứng dụng con của hệ thống AMIS.VN như: Kế toán, Bán hàng hay Nhân sự .
1. Báo cáo, biểu đồ thống kê từ ứng dụng Bán hàng
  • Danh sách nhân viên bán hàng xuất sắc:

  • Biểu đồ thống kê doanh số:

2. Báo cáo, biểu đồ thống kê từ ứng dụng Nhân sự
3. Báo cáo, biểu đồ thống kê từ ứng dụng Kế toán


Phân quyền xem các báo cáo, biểu đồ thống kê từ các ứng dụng Kế toán, Bán hàng, Nhân sự
  • Trên trang Wall, nhấn chọn biểu tượng thiết lập gần thông tin tài khoản người dùng:
  • Chọn tab Phân quyền:


Xem thêm