[MISAJSC]
Help & Support Center
Search:
Nội dung
Display Legacy Contents

Chỉ mụcBookmarkIn ra

Home > Trang Wall > Xem các thông báo mới nhất của hệ thống

Xem các thông báo mới nhất của hệ thống

Hệ thống cung cấp một chức năng cho phép người dùng sau khi đăng nhập vào trang Wall có thể kiểm tra được các thông tin mới nhất trong trường hợp:
  • Có phát sinh công việc mới được giao hoặc có những thay đổi mới xung quanh công việc đã được giao từ ứng dụng Công việc
  • Có phát sinh ý kiến phản hồi, bình luận về các tài liệu do nhân viên cập nhật lên ứng dụng Tài liệu.


Xem thêm