Đăng ký nơi khám chữa bệnh

Cho phép đăng ký và thay đổi nơi khám chữa bệnh (KCB).

Trường hợp nghiệp vụ

Đăng ký Nơi khám chữa bệnh lần đầu

Chọn Tỉnh/Thành phố để lọc ra nơi KCB trực thuộc.

Chọn Nơi đăng ký KCB.

Nhấn Đăng ký.

Kiểm tra lại thông tin và nhấn Đồng ý.

Thay đổi thông tin Nơi đăng ký khám chữa bệnh

Chọn Tỉnh/Thành phố để lọc ra nơi KCB trực thuộc.

Chọn nơi đăng ký KCB.

Nhấn Thay đổi.

Kiểm tra lại thông tin và nhấn Đồng ý.

Cập nhật 28/11/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan