[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

Đây là phần hướng dẫn về các danh mục cần khai báo trên ứng dụng AMIS.VN-Kế toán. Kế toán có thể khai báo các danh mục tại bất kỳ thời điểm nào: trước khi tiến hành nhập hay khi đang nhập chứng từ kế toán.
Do số lượng danh mục cần khai báo nhiều nên Kế toán có thể cân nhắc việc sẽ khai báo danh mục nào trước, danh mục nào sau. Cụ thể nên khai báo trước một số danh mục phục vụ cho việc cập nhập số dư ban đầu của dữ liệu kế toán như:
Những danh mục còn lại, có thể khai báo bổ sung sau nếu có phát sinh khi nhập liệu chứng từ như: công cụ dụng cụ, tài sản cố định, ngân hàng, loại tiền, tài khoản kết chuyển...


Xem thêm