[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mục đích
Cho phép chuyển các mẫu hóa đơn, chứng từ đã sửa trên MISA SME.NET 2012, AMIS.VN 1.0 lên AMIS.VN 2.0 để tiếp tục sử dụng.
Lưu ý: Đối với các mẫu hóa đơn, chứng từ đã được MISA hỗ trợ sửa cách lấy số liệu (sửa store) để đáp ứng nhu cầu quản trị của khách hàng trên MISA SME.NET 2012 và AMIS.VN 1.0 thì không đáp ứng chuyển đổi lên AMIS.VN 2.0. Để sử dụng được các mẫu biểu này trên AMIS.VN 2.0 thì phải sửa lại mẫu.
2. Các bước thực hiện

Bước 1: Tải về máy tính các mẫu hóa đơn, chứng từ muốn chuyển lên AMIS.VN 2.0

Bước 2: Thực hiện chuyển các mẫu hóa đơn, chứng từ từ MISA SME.NET 2012, AMIS.VN 1.0 lên AMIS.VN 2.0 để sử dụngXem thêm