[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R28 > Kế toán mong muốn khi phát hành hóa đơn thì phải thông báo để biết các hóa đơn sau đã được cấp số có ngày nhỏ hơn ngày phát hành

Kế toán mong muốn khi phát hành hóa đơn thì phải thông báo để biết các hóa đơn sau đã được cấp số có ngày nhỏ hơn ngày phát hành


1. Mục đích
Khi phát hành hóa đơn thì phải thông báo để biết các hóa đơn sau đã được cấp số vào ngày nhỏ hơn ngày phát hành của hóa đơn này, nếu phát hành hóa đơn thì các số hóa đơn sau cũng phải có ngày lớn hơn hoặc bằng ngày của hóa đơn đã phát hành
2. Chi tiết thay đổi
 • Từ phiên bản R28 trở về trước:
  Tại bản R27 trong PBI 275969 có bổ sung thêm rule khi phát hành hóa đơn điện tử thì sẽ thực hiện kiểm tra ngày của hóa đơn phát hành với điều kiện  Số hóa đơn lớn hơn thì phải có ngày hóa đơn >= Ngày hóa đơn của số hóa đơn nhỏ (không tính các hóa đơn đã bị xóa bỏ). (Đang thực hiện kiểm tra theo ngày cấp số hóa đơn)
  - Trường hợp thực hiện cấp số cho 3 hóa đơn 01,02,03 vào ngày 15/11/2018. Sau đó đến ngày 16/11/2018 kế toán mới thực hiện phát hành hóa đơn số 01. Khi đó chương trình cảnh báo không cho phát hành hóa đơn 01 do hóa đơn 02 bị cấp số ngày 15/11.


 • Từ phiên bản R28 trở đi:
  1. Đối với trường hợp Phát hành hóa đơn điện tử (Phát hành HĐ điện tử hoặc Phát hành HĐ điện tử hàng loạt) thì thực hiện dùng Ngày phát hành để kiểm tra giữa các hóa đơn với nhau chứ không lấy Ngày cấp số hóa đơn để kiểm tra.
  2. Trường hợp tồn tại ít nhất 1 hóa đơn kế tiếp sau hóa đơn đang phát hành mà có Ngày cấp số < Ngày phát hành của hóa đơn này thì show:
   1. Trường hợp phát hành 1 hóa đơn mà gặp trường hợp trên thì show: "Nếu bạn phát hành hóa đơn này thì các hóa đơn <<HD1, HD2,...>> sẽ phải phát hành có ngày lớn hơn hoặc bằng <Ngày của hóa đơn đang phát hành>. Bạn có muốn tiếp tục không?" Chọn Có/Không
   2. Trường hợp phát hành hàng loạt nhiều hóa đơn mà gặp tình trạng trên thì show:
    1. "Nếu bạn phát hành những hóa đơn này thì các hóa đơn được thống kê sau sẽ phải phát hành có ngày lớn hơn hoặc bằng <Ngày của hóa đơn đang phát hành>:
     1. <Mẫu hóa đơn 1> - <Kí hiệu hóa đơn 1>: HD1, HD2,...
     2. <Mẫu hóa đơn 2> - <Kí hiệu hóa đơn 1>: HD3, HD4,...
     3. ...
    2. Bạn có muốn tiếp tục không?" Chọn Có/Không
     1. Chọn Có thì cho phép phát hành hóa hóa đơn điện tử theo ngày đã chọn
     2. Chọn Không thì tắt cảnh báo và trở về màn hình phát hành đang mở.

Xem thêm