[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R28 > Chương trình tự động cập nhật số lượng hàng hóa lên đơn đặt hàng khi xuất hóa đơn kèm chứng từ bán hàng từ đề nghị xuất hóa đơn giúp tiết tiệm thời gian

Chương trình tự động cập nhật số lượng hàng hóa lên đơn đặt hàng khi xuất hóa đơn kèm chứng từ bán hàng từ đề nghị xuất hóa đơn giúp tiết tiệm thời gian


1. Mục đích
Chương trình tự động cập nhật số lượng hàng hóa lên đơn đặt hàng khi xuất hóa đơn kèm chứng từ bán hàng từ đề nghị xuất hóa đơn giúp tiết tiệm thời gian.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R28 trở về trước: Khi kế toán thực hiện xuất hóa đơn kèm chứng từ bán hàng hoặc lập phiếu trả lại hàng bán từ chứng từ bán hàng đã lập, chương trình không tự động cập nhật số lượng hàng hóa đã giao của Đơn đặt hàng.
  • Từ phiên bản R28 trở đi: Chương trình tự động cập nhật số lượng đặt hàng khi xuất hóa đơn kèm chứng từ bán hàng từ đề nghị xuất hóa đơn giúp tiết kiệm thời gian.
Lưu ý: Chức năng này chỉ đáp ứng với trường hợp nhân viên kinh doanh đề nghị ghi doanh số đơn đặt hàng trên AMIS.VN - Bán hàng, sau đó đề nghị xuất hóa đơn từ đơn đặt hàng và sinh chứng từ bán hàng từ đề nghị xuất hóa đơn.
1. Sau khi nhân viên kinh doanh lập đề nghị xuất hóa đơn từ đơn đặt hàng trên AMIS.VN - Bán hàng, chương trình tự động lấy đề nghị xuất hóa đơn về AMIS.VN - Kế toán
2. Kế toán phê duyệt đề nghị xuất hóa đơn và xuất hóa đơn kèm chứng từ bán hàng
3. Chương trình cập nhật số lượng đặt hàng tại cột Số lượng trên chứng từ bán hàng.

4. Cập nhật số lượng hàng hóa tại cột Số lượng, Số lượng giao trên tab Hàng hóa của Đơn đặt hàng trên AMIS.VN - Bán hàng


Xem thêm