[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R28 > Kế toán không nhìn thấy hóa đơn mà kinh doanh ngừng theo dõi đề nghị xuất hóa đơn để tránh nhầm lẫn

Kế toán không nhìn thấy hóa đơn mà kinh doanh ngừng theo dõi đề nghị xuất hóa đơn để tránh nhầm lẫn


1. Mục đích
Giúp kế toán không phải nhìn thấy các hóa đơn đã bị nhân viên kinh doanh ngừng theo dõi đề nghị xuất hóa đơn để tránh nhầm lẫn phê duyệt. Mặt khác, nhân viên kinh doanh không thể xóa đơn đặt hàng khi đơn hàng đó đã phát sinh các chứng từ liên quan trên AMIS.VN - Kế toán và AMIS.VN - Bán hàng.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R28 trở về trước: Khi nhân viên kinh doanh thêm mới đề nghị xuất hóa đơn trên AMIS.VN - Bán hàng và chương trình tự động cập nhật các thông tin đề nghị xuất hóa đơn về AMIS.VN - Kế toán. Tuy nhiên, trường hợp tạo sai, trùng đề nghị xuất hóa đơn thì nhân viên kinh doanh không thu hồi hợp đồng và thực hiện đánh dấu Ngừng theo dõi đề nghị xuất hóa đơn. Khi đó, trên AMIS.VN - Kế toán 2.0, kế toán vẫn nhìn thấy đề nghị xuất hóa đơn của nhân viên gây nhầm lẫn khi phê duyệt.
  • Từ phiên bản R28 trở đi: Khi nhân viên kinh doanh ngừng theo dõi đề nghị xuất hóa đơn thì kế toán không nhìn thấy đề nghị xuất hóa đơn này trên AMIS.VN - Kế toán.


Xem thêm
Chương trình tự động cập nhật số lượng hàng hóa lên đơn đặt hàng khi xuất hóa đơn kèm chứng từ bán hàng từ đề nghị xuất hóa đơn giúp tiết tiệm thời gian
Bổ sung tờ khai Dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra mẫu 03 theo NĐ 119/2018/NĐ-CP
Cải tiến hiệu năng báo cáo Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn
Cho phép thiết lập ẩn/ hiện nghiệp vụ Tiếp nhận đề nghị tạm ứng, đề nghị thanh toán, đề nghị quyết toán từ nhân viên trong công ty.
Cho phép tiếp nhận đề nghị tạm ứng, đề nghị thanh toán, đề nghị quyết toán tạm ứng của nhân viên
Báo cáo tổng hợp tình hình chi theo hợp đồng bán được tổng hợp theo toàn bộ dự kiến chi trong kỳ, không phụ thuộc vào tình trạng ghi doanh số của hợp đồng/dự án
Khi in các chứng từ có giá vốn, nếu người dùng không được xem giá vốn thì phần mềm sẽ không hiển thị giá vốn
Kế toán mong muốn khi phát hành hóa đơn thì phải thông báo để biết các hóa đơn sau đã được cấp số có ngày nhỏ hơn ngày phát hành
Giúp kế toán biết được có bao nhiêu chứng từ đang chờ ghi sổ
Khi nhập dự kiến cho hợp đồng, dự án, chương ngầm định ngày dự kiến chi theo ngày hạch toán của hệ thống giúp nhập liệu nhanh chóng