[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R36 > Cho phép nhân viên kinh doanh khai báo thêm liên hệ nhận hóa đơn vào thông tin Khách hàng

Cho phép nhân viên kinh doanh khai báo thêm liên hệ nhận hóa đơn vào thông tin Khách hàng


1. Mục đích
Kể từ phiên bản R36, cho phép người dùng khai báo thêm Liên hệ nhận hóa đơn, giúp nhân viên kinh doanh khi lập Đề nghị xuất Hóa đơn chương trình tự động cập nhật thông tin người nhận hóa đơn theo thông tin mới nhất mà không phải sửa lại thông tin này, nhằm tiết kiệm thời gian, tăng năng suất lao động.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ trước phiên bản R36: Khi lập Hợp đồng và thực hiện thêm Đề nghị xuất Hóa đơn cho khách hàng chương trình tự động cập nhật thông tin người nhận Hóa đơn là Liên hệ chính, nhân viên kinh doanh phải sửa lại thông tin này, gây mất thời gian làm việc.
  • Từ phiên bản R36 trở đi: Chương trình cho phép người dùng khai báo thêm Liên hệ nhận hóa đơn, giúp nhân viên kinh doanh khi lập Đề nghị xuất Hóa đơn chương trình tự động cập nhật thông tin người nhận hóa đơn theo thông tin mới nhất mà không phải sửa lại thông tin này, nhằm tiết kiệm thời gian, tăng năng suất lao động.
1. Vào ứng dụng Bán hàng, mở danh sách Khách hàng
  • Xem tab Liên hệ, click chuột phải vào Liên hệ đã được khai báo, bổ sung thêm tùy chọn Là liên hệ nhận hóa đơn và cột Loại liên hệ

  • Chọn Là liên hệ nhận hóa đơn, người liên hệ được đánh dấu Liên hệ nhận hóa đơn
Lưu ý: Một liên hệ có thể vừa là liên hệ nhận hóa đơn, vừa là liên hệ chính thực hiện bằng cách: Click chuột phải vào liên hệ chọn Là Liên hệ đại diện, sau đó chọn tiếp Là liên hệ nhận hóa đơn.
  • Trên danh sách khách hàng bổ sung thêm cột Tên người nhận hóa đơn, Số điện thoại người nhận hóa đơn, Email người nhận hóa đơn hiển thị thông tin người liên hệ được đánh dấu Liên hệ nhận hóa đơn

2. Khi nhập khẩu Khách hàng tổ chức, trên file Tệp mẫu bổ sung thêm cột Tên người nhận HĐ, Email người nhận HĐ, SĐT người nhận HĐ. Sau khi nhập khẩu khách hàng tổ chức có thông tin người nhận hóa đơn, tại tab.Liên hệ sẽ có thông tin người liên hệ nhận hóa đơn.
3. Xem danh sách Hợp đồng, bổ sung thêm cột Tên người nhận HĐ, Email người nhận HĐ, SĐT người nhận HĐ, hiển thị người nhận hóa đơn của khách hàng tổ chức được chọn trên hợp đồng.

4. Khi nhập khẩu hợp đồng, bổ sung thêm trên file Tệp mẫu bổ sung thêm cột Tên người nhận hóa đơn, Email người nhận hóa đơn, Số điện thoại người nhận hóa đơn. Sau khi nhập khẩu chương trình tự động cập nhật thông tin người nhận hóa đơn vào giá trị các cột thông tin Tên người nhận HĐ, Email người nhận HĐ, SĐT người nhận Hóa đơn trên danh sách Hợp đồng.

5. Vào Bán hàng/Đề nghị xuất hóa đơn, thêm Đề nghị xuất hóa đơn, chọn Khách hàng tổ chức có Liên hệ nhận hóa đơn, trên Đề nghị xuất hóa đơn chương trình tự động lấy thông tin Tên người nhận HĐ, Email người nhận HĐ, SĐT người nhận HĐ của Khách hàng tổ chức được chọn.

Lưu ý: Khi Đề nghị xuất hóa đơn ở trạng thái là Bản nháp, Từ chối thì khi thông tin Người nhận Hóa đơn của KH thay đổi thông tin Người nhận Hóa đơn trên Đề nghị xuất Hóa đơn cũng cập nhật theo thay đổi mới nhất


Xem thêm