[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Trường hợp đơn vị có nhiều dữ liệu kế toán thì có thể lựa chọn kết nối dữ liệu với hệ thống AMIS.VN (ứng dụng Bán hàng, Bảng tin, AMIS.VN Mobile) theo dữ liệu kế toán và hệ thống sổ nào.
2. Các bước thực hiện
1. Đăng nhập vào dữ liệu của đơn vị trên Cloud, chọn ứng dụng Kế toán.

2. Nhấn Thiết lập dữ liệu Kế toán kết nối với hệ thống AMIS CRM, AMIS Mobile,..

4. Tích chọn dữ liệu và hệ thống sổ muốn sử dụng để cập nhật dữ liệu sang hệ thống AMIS.VN.

Lưu ý:
  • Tích chọn Tự động lấy Báo giá từ AMIS.VN sang Kế toán nếu muốn phần mềm tự động cập nhật dữ liệu Báo giá được thêm/sửa trên AMIS.VN - Bán hàng sang AMIS.VN - Kế toán.
  • Chỉ chọn được sổ làm việc nếu dữ liệu dưới Desktop được thiết lập để làm việc với cả 2 hệ thống sổ tại menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung.
5. Nhấn Đồng ý để hoàn thành thiết lập dữ liệu kế toán kết nối với hệ thống AMIS.VN


Xem thêm