[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 13. Lịch sử phát triển sản phẩm > R36 > Trên ứng dụng Bán hàng, cho phép lập Đề nghị xuất hóa đơn từ nhiều Hợp đồng bán

Trên ứng dụng Bán hàng, cho phép lập Đề nghị xuất hóa đơn từ nhiều Hợp đồng bán


1. Mục đích
Kể từ phiên bản R36, cho phép nhân viên kinh doanh thực hiện lập Đề nghị xuất hóa đơn từ nhiều Hợp đồng và theo dõi được hợp đồng đó đã được xuất hóa đơn hay chưa.
2. Chi tiết thay đổi
 • Từ trước phiên bản R36:

  Khi nhân viên kinh doanh ký hợp đồng với khách hàng HCSN là ký với từng đơn vị hợp đồng lẻ nên ghi nhận doanh số theo từng hợp đồng lẻ, tuy nhiên chưa có kinh phí; khi cơ quan chủ quản thông báo kinh phí được phê duyệt thì kinh phí đó không rót xuống cho từng đơn vị thanh toán mà cơ quan chủ quản sẽ thanh toán cho tất cả đơn vị trực thuộc. Vì vậy, cơ quản chủ quản yêu cầu xuất một hóa đơn tổng để thanh toán.

  Tuy nhiên, từ phiên trước phiên bản R36, chương trình chỉ cho phép lập Đề nghị xuất hóa đơn từ một Hợp đồng bán, nên nhân viên kinh doanh thực hiện đề nghị xuất hóa đơn bằng cách tạo 1 đơn đặt hàng cho đơn vị chủ quản, số tiền bằng tổng tiền của tất cả các hợp đồng, vì vậy không theo dõi được đề nghị xuất hóa đơn cho những hợp đồng nào, hợp đồng đó đã xuất hóa đơn chưa. Muốn theo dõi được khi xuất hóa đơn kế toán lại phải tự tách thành từng dòng chi tiết lẻ chọn hợp đồng rất mất thời gian.

 • Từ phiên bản R36 trở đi: Chương trình cho phép nhân viên kinh doanh thực hiện lập Đề nghị xuất hóa đơn từ nhiều Hợp đồng và theo dõi được hợp đồng đó đã được xuất hóa đơn hay chưa.
1. Trên ứng dụng Bán hàng:
 •  Vào Đề nghị xuất hóa đơn, chọn Thêm, ở trường Số hóa đơn chọn  để mở bảng Chọn Hợp đồng. Chương trình bổ sung thêm trường Khách hàng.
 • Chọn Khách hàng/Lấy dữ liệu, hiển thị danh sách Hợp đồng của khách hàng được chọn.
 • Check chọn Hợp đồng để lập Đề nghị xuất hóa đơn/Đồng ý

 • Sau khi chọn Đồng ý, chương trình tự động lấy hàng hóa của các hợp đồng được chọn xuống danh sách hàng hóa trên đề nghị xuất hóa đơn, số hợp đồng được lấy xuống tương ứng với hàng hóa trên Hợp đồng bán được chọn.

 • Trên danh sách Đề nghị xuất hóa đơn, tab. Hàng hóa, bổ sung thêm cột Số hợp đồng

2. Trên ứng dụng Kế toán:
 • Vào Bán hàng/Đề nghị xuất hóa đơn, tab. Hàng hóa, bổ sung thêm cột Số hợp đồng

Xem thêm