[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Home > Nhân sự V2 > Lịch sử phát triển phần mềm > R30 > Bổ sung tính năng Nhập khẩu và Cập nhật trường mở rộng trên Hồ sơ nhân viên

Bổ sung tính năng Nhập khẩu và Cập nhật trường mở rộng trên Hồ sơ nhân viên


1. Mục đích
Giúp nhân sự nhập khẩu, cập nhật hàng loạt thông tin trên trường mở rộng của hồ sơ nhân viên một cách nhanh chóng
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R30 trở về trước: Khi nhân sự nhập khẩu hoặc cập nhật hàng loạt hồ sơ nhân viên, chương trình không tự động thêm các thông tin của trường thông tin mở rộng dẫn đến nhân sự phải nhập thủ công thông tin gây mất thời gian.
  • Từ phiên bản R30 trở đi: Chương trình cho phép nhập khẩu/cập nhật hàng loạt các thông tin trên trường mở rộng của hồ sơ nhân viên
1. Trên phân hệ Hồ sơ nhân viên/ Hồ sơ. Vào Tiện ích, chọn chức năng Nhập khẩu hoặc Cập nhật hàng loạt.

2. Chương trình cho phép cập nhật/ nhập khẩu trên trường mở rộng của hồ sơ nhân viên.
Lưu ý: Để thêm thông tin mở rộng trên hồ sơ nhân viên, nhân sự cần thực hiện thiết lập thông tin hệ thống. Xem hướng dẫn tại đây.


Xem thêm