[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Home > Nhân sự V2 > Lịch sử phát triển phần mềm > R30 > Khi thêm hợp đồng Học việc, Hợp đồng dịch vụ, Hợp đồng mùa vụ, không thực hiện so sánh giữa ngày thử việc và ngày hiệu lực của hợp đồng

Khi thêm hợp đồng Học việc, Hợp đồng dịch vụ, Hợp đồng mùa vụ, không thực hiện so sánh giữa ngày thử việc và ngày hiệu lực của hợp đồng


1. Mục đích
Khi thêm hợp đồng Học việc, Hợp đồng dịch vụ, Hợp đồng mùa vụ,chương trình không thực hiện so sánh giữa ngày thử việc và ngày hiệu lực của hợp đồng
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R30 trở về trước: Chương trình cảnh báo khi nhân sự thêm/sửa/nhập khẩu/cập nhật các loại hợp đồng: Học việc, Hợp đồng dịch vụ, Hợp đồng mùa vụ có ngày hiệu lực trước hợp đồng thử việc của nhân viên.
  • Từ phiên bản R30 trở đi: Khi thêm hợp đồng Học việc, Hợp đồng dịch vụ, Hợp đồng mùa vụ, chương trình không thực hiện so sánh giữa ngày thử việc và ngày hiệu lực của hợp đồng
1. Vào phân hệ Hồ sơ nhân viên/Hợp đồng. Nhấn Thêm
2. Chọn loại hợp đồng là 1 trong các loại: Học việc, Hợp đồng dịch vụ, Hợp đồng mùa vụ. Chương trình cho phép cất hợp đồng có ngày hiệu lực trước ngày thử việc, ngày chính thức làm việc của nhân viên được khai báo trên phân hệ Hồ sơ.


Xem thêm