[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Home > Nhân sự V2 > Lịch sử phát triển phần mềm > R30 > Chương trình tự động tính công hưởng lương theo số công chuẩn và số ngày nghỉ thực tế trong tháng

Chương trình tự động tính công hưởng lương theo số công chuẩn và số ngày nghỉ thực tế trong tháng


1. Mục đích
Tự động tính công hưởng lương theo số công chuẩn và số ngày nghỉ thực tế của nhân viên
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R30 trở về trước: Chương trình chỉ cho phép thiết lập số công hưởng lương theo số công chuẩn hoặc số công thực tế.
  • Từ phiên bản R30 trở đi: Chương trình tự động tính công hưởng lương theo số công chuẩn và số ngày nghỉ thực tế trong tháng của nhân viên.
1. Trên Hệ thống/Thiết lập số công chuẩn
2. Tích chọn Xác định công hưởng lương dựa vào số công làm việc trong tháng theo ca

3. Lựa chọn ca làm việc
4. Chương trình sẽ tự động tính công hưởng lương của nhân viên dựa trên số ngảy phải làm việc theo ca làm việc, số ngày thực tế đã làm việc là số công chuẩn được thiết lập


Xem thêm