[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Home > Nhân sự V2 > Lịch sử phát triển phần mềm > R45 > Ngừng theo dõi một số lý do nghỉ không cần thiết

Ngừng theo dõi một số lý do nghỉ không cần thiết


Cho phép nhân sự Ngừng theo dõi hoặc Xóa một số lý do nghỉ không cần thiết để tiện sử dụng khi lập đơn.

Chi tiết thay đổi
Vào phân hệ Thiết lập\Danh mục\Lý do nghỉ.
Giao diện Thêm\Sửa Lý do nghỉ bổ sung thêm chức năng Ngừng theo dõi.
Chương trình cho phép:
  • Ngừng theo dõi những lý do nghỉ Chưa phát sinh hoặc Đã phát sinh.
  • Chỉ chỉ cho phép Xóa các lý do nghỉ Chưa phát sinh.
Lưu ý:
  • Không cho phép "Ngừng theo dõi" hoặc "Xóa" lý do Nghỉ phép.
  • Không load những lý do nghỉ Ngừng theo dõi hoặc đã Xóa khi Thêm mới đơn xin nghỉ.
  • Không cho phép Xóa những lý do Nghỉ phép của hệ thống.


Xem thêm