Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung

Từ AMIS.VN – Phiên bản R66, Phần mềm đáp ứng nghiệp vụ xuất hóa đơn theo đúng chính sách giảm thuế GTGT tại Nghị quyết 43/2022/QH15 trong năm 2022, cụ thể:

  • Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:  Giảm 2% thuế suất thuế GTGT (áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%) đã được quy định cụ thể tại Điều 3, khoản 1 của Nghị quyết).
  • Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu (tỷ lệ % trên doanh thu): giảm 20% trên tỷ lệ % tính thuế GTGT.
2. Hướng dẫn
Với Doanh nghiệp xuất hóa đơn theo phương pháp khấu trừ

Với Doanh nghiệp xuất hóa đơn theo phương pháp trực tiếp

3. Lưu ý
  • Đối với hóa đơn điện tử, nếu ngày hóa đơn không thuộc khoảng thời gian từ 01/02/2022 đến hết 31/12/2022, phần mềm sẽ cảnh báo và không cho phát hành.
  • Phần mềm cho phép Nhập khẩu từ excel các hóa đơn bán hàng, chứng từ bán hàng với thuế suất thuế GTGT 8%

Xem thêm