[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Định khoản
Nợ TK 221 Giá trị đánh giá lại của hội đồng đánh giá TSCĐ
Nợ TK 222 Giá trị đánh giá lại của hội đồng đánh giá TSCĐ (TT200)
Nợ TK 2281 Giá trị đánh giá lại của hội đồng đánh giá TSCĐ (TT133)
Nợ TK 228 Giá trị đánh giá lại của hội đồng đánh giá TSCĐ (TT200)
Nợ TK 2288 Giá trị đánh giá lại của hội đồng đánh giá TSCĐ (TT133)
Nợ TK 214 Khấu hao lũy kế
Nợ TK 811 Số chênh lệch giữa giá đánh giá lại của hội đồng đánh giá TSCĐ < Giá trị còn lại của TSCĐ
     Có TK 211, 213 Nguyên giá của tài sản mang đi góp vốn
  Có TK 711 Số chênh lệch giữa giá đánh giá lại của hội đồng đánh giá TSCĐ > Giá trị còn lại của TSCĐ
2. Mô tả nghiệp vụ
Khi phát sinh nghiệp vụ mang TSCĐ đi góp vốn vào công ty liên doanh, liên kết, đầu tư khác thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:
  1. Thành lập hội đồng đánh giá TSCĐ. Hội đồng đánh giá thông thường gồm đại diện các bên góp vốn để đánh giá lại TSCĐ của các bên mang góp vốn. Nếu không thành lập hội đồng đánh giá TSCĐ thì có thể thuê tổ chức định giá chuyên nghiệp.
  2. Sau khi định giá được TSCĐ mang đi góp vốn, kế toán lập biên bản giao nhận TSCĐ.
  3. Sau khi giao TSCĐ cho bên nhận góp vốn, đại diện các bên giao, bên nhận ký vào Biên bản giao nhận TSCĐ.
  4. Căn cứ vào Biên bản định đánh giá TSCĐ, Biên bản giao nhận TSCĐ, Hợp đồng liên doanh... kế toán hạch toán và ghi giảm TSCĐ trên sổ TSCĐ. Đồng thời hạch toán chênh lệch giữa giá trị TSCĐ theo đánh giá của hội đồng đánh giá với giá trị còn lại của TSCĐ trên sổ kế toán.
3. Ví dụ
Ngày 01/04/2017, doanh nghiệp mang dây chuyền sản xuất thủy tinh đem đi góp vốn vào công ty liên doanh:
  • Nguyên giá: 1.500.000.000đ
  • Khấu hao lũy kế: 300.000.000 đ
  • Giá trị đánh giá lại của tài sản khi mang góp vốn là: 1.000.000.000đ
4. Xem phim hướng dẫn
 
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
5. Hướng dẫn trên phần mềm
Nghiệp vụ mang TSCĐ đi đầu tư, góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:
Bước 1: Ghi giảm TSCĐ mang đi đầu tư, góp vốn

Bước 2: Hạch toán chênh lệch giá trị tài sản mang đi đầu tư, góp vốn (nếu có)


Xem thêm