[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
Đây là phần hướng dẫn về cách nhập số dư ban đầu cho các tài khoản theo từng nhóm khác nhau, tuỳ thuộc vào nhu cầu quản lý đặc thù của từng nhóm tài khoản. Cụ thể.
Lưu ý: Số dư ban đầu được lưu trữ độc lập giữa hai hệ thống Sổ quản trịSổ tài chính.


Xem thêm