[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Nội dung
Cho phép Kế toán thực hiện thiết lập nội dung Email gửi Khách hàng khi gửi thông tin phát hành Hóa đơn điện tử.
2. Hướng dẫn trên phần mềm
 • Vào Hóa đơn điện tử, chọn Thiết lập nội dung Email gửi hóa đơn
 • Tích chọn Thêm để tạo nội dung email mới

 •  Hoặc tích chọn Nhân bản để sao chép hoặc Sửa để sử dụng lại mẫu email đã sử dụng trước đó.
 • Tích chọn Xóa để xóa các mẫu email (để xóa được thì người sử dụng phải là những người thiết lập mẫu email và không được phép xóa mẫu hóa đơn ngầm định)
Thiết lập lại Tiêu đề email  Nội dung chi tiết của email theo nhu cầu.
Với các thông tin dạng Chữ (text): Sửa lại theo nhu cầu bằng cách gõ nội dung mới hoặxóa bỏ ni dung cũ.

Cách thiết lập Trường dữ liệu trên email

 • Ngoài ra, có thể chèn thêm ảnh vào nội dung email theo hướng dẫn bên dưới.

  Cách chèn ảnh vào nội dung email

 • Nhấn Gửi
 • Lưu ý:
  Mẫu email chỉ áp dụng cho một dữ liệu, khi sử dụng dữ liệu khác thì phải thiết lập lại nội dung email như các bước ở trên.
  Để lấy lại mẫu email ngầm định của chương trình, nhấn Lấy mẫu ngầm định.

 


Xem thêm