[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Định khoản
1. Trường hợp giá trị còn lại của TSCĐ nhỏ → Tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ
Nợ TK 623, 627, 641, 642 Giá trị còn lại (TT200)
Nợ TK 154, 6421, 6422 Giá trị còn lại (TT133)
Nợ TK 214 Khấu hao lũy kế
     Có TK 211 Nguyên giá
2. Trường hợp giá trị còn lại của TSCĐ lớn → Phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ
  • Ghi nhận việc chuyển TSCĐ thành CCDC
Nợ TK 242 Giá trị còn lại
Nợ TK 214 Khấu hao lũy kế
     Có TK 211 Nguyên giá
  • Định kỳ tiến hành phân bổ giá trị CCDC vào chi phí sản xuất kinh doanh của các bộ phận sử dụng
Nợ TK 623, 627, 641, 642 Giá trị phân bổ trong kỳ (TT200)
Nợ TK 154, 6421, 6422 Giá trị phân bổ trong kỳ (TT133)
     Có TK 242 Giá trị phân bổ trong kỳ
2. Mô tả nghiệp vụ
Khi TSCĐ không còn đủ điều kiện ghi nhận là TSCĐ hoặc khi doanh nghiệp tiến hành đánh giá lại TSCĐ (theo quyết định của cấp có thẩm quyền) mà các TSCĐ hiện tại không còn thỏa mãn điều kiện ghi nhận là TSCĐ thì doanh nghiệp tiến hành chuyển TSCĐ thành CCDC, khi đó thông thường phát sinh các hoạt động sau:
  1. Theo quyết định của cấp có thẩm quyền Giám đốc thành lập hội đồng kiểm kê, đánh giá lại TSCĐ.
  2. Hội đồng kiểm kê đánh giá lại TSCĐ thực hiện kiểm kê và đánh giá lại TSCĐ.
  3. Khi chuyển TSCĐ thành CCDC, kế toán căn cứ vào bảng tổng hợp kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định, ghi tăng CDCD trên sổ theo dõi CCDC, và ghi giảm TSCĐ trên sổ TSCĐ. Đồng thời, hạch toán vào sổ sách kế toán.
3. Ví dụ
Khi nhà nước ban hành quy định thay đổi điều kiện ghi nhận TSCĐ, đơn vị thực hiện chuyển 01 Máy Photocopy Ricoh 4900 của phòng Kinh doanh thành CCDC.

4. Xem phim hướng dẫn
 
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
5. Hướng dẫn trên phần mềm
Việc chuyển TSCĐ thành CCDC được thực hiện trên phần mềm thông qua hai bước sau:
Bước 1: Ghi giảm TSCĐ

Bước 2: Ghi tăng CCDC


Xem thêm