[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 3 Hướng dẫn nghiệp vụ > Tổng hợp > Kết chuyển lãi lỗ để xác định kết quả kinh doanh

Kết chuyển lãi lỗ để xác định kết quả kinh doanh


  
1. Định khoản
1. Kết chuyển chi phí sản xuất
Nợ TK 154 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
     Có TK 621, 622, 623, 627
2. Kết chuyển giá thành
Nợ TK 632 Giá vốn hàng bán
     Có TK 154 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
3. Kết chuyển lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái:
Nợ TK 4131                           Chênh lệch tỷ giá hối đoái
     Có TK 515 Doanh thu hoạt động tài chính
4. Kết chuyển lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái:
Nợ TK 635 Chi phí tài chính
     Có TK 4131 Chênh lệch tỷ giá hối đoái
5. Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu (TT200)
Nợ TK 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
     Có TK 521, 531, 532                     Các khoản giảm trừ doanh thu
6. Kết chuyển doanh thu bán hàng, doanh thu hoạt động tài chính và các khoản thu nhập khác:
Nợ TK 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Nợ TK 515 Doanh thu hoạt động tài chính
Nợ TK 711 Thu nhập khác
     Có TK 911 Xác định kết quả kinh doanh
7. Kết chuyển giá vốn hàng hóa, chi phí tài chính, chi phí khác, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp:
Nợ TK 911 Xác định kết quả kinh doanh
     Có TK 632 Giá vốn hàng bán
     Có TK 635 Chi phí tài chính
     Có TK 811 Chi phí khác
     Có TK 641 Chi phí bán hàng
     Có TK 6421 Chi phí bán hàng (TT133)
     Có TK 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp
     Có TK 6422 Chi phí quản lý doanh nghiệp (TT133)
8. Kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp:
Nợ TK 911 Xác định kết quả kinh doanh
     Có TK 821 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
9. Kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ
  • Trường hợp lãi
Nợ TK 911 Xác định kết quả kinh doanh
     Có TK 421 Lợi nhuận chưa phân phối
  • Trường hợp lỗ
Nợ 421 Lợi nhuận chưa phân phối
     Có TK 911 Xác định kết quả kinh doanh 
2. Ví dụ
Ngày 31/01/2017, kế toán thực hiện kết chuyển lãi lỗ để xác định kết quả kinh doanh đã thực hiện trong tháng 01/2017
3. Xem phim hướng dẫn
 
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
4. Hướng dẫn trên phần mềm
Bước 1: Thiết lập tài khoản kết chuyển

Bước 2: Kết chuyển lãi lỗ để xác định kết quả kinh doanh


Xem thêm