[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

  
1. Định khoản
Nợ TK 141         Tạm ứng
     Có TK 112    Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)
2. Mô tả nghiệp vụ
Nhân viên nhận được nhiệm vụ phân công của lãnh đạo doanh nghiệp như đi công tác, đi mua hàng… sẽ chuẩn bị giấy đề nghị tạm ứng và thực hiện công việc tạm ứng. Quy trình tạm ứng được thực hiện như sau:
 1. Nhân viên làm đề nghị tạm ứng kèm theo quyết định cử đi công tác, đi mua hàng hóa và dự trù chi phí chuyển cho phụ trách bộ phận.
 2. Phụ trách bộ phận căn cứ vào quyết định của lãnh đạo doanh nghiệp, dự trù kinh phí kiểm tra đầy đủ và hợp lý sẽ ký vào giấy đề nghị tạm ứng.
 3. Giấy đề nghị tạm ứng và toàn bộ hồ sơ liên quan được chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
 4. Sau khi được ký duyệt giấy đề nghị tạm ứng được chuyển cho Kế toán thanh toán để lập Ủy nhiệm chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
 5. Ngân hàng căn cứ vào Ủy nhiệm chi của công ty sẽ chuyển tiền vào tài khoản của nhân viên, đồng thời lập giấy báo Nợ.
 6. Căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng, Kế toán thanh toán sẽ hạch toán, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.
3. Ví dụ
  Ngày 13/02/2017, nhân viên Hoàng Ngọc Mai đề nghị tạm ứng tiền đi công tác, số tiền 3.000.000đ. Kế toàn làm thủ tục chuyển tiền từ ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam vào tài khoản của nhân viên.
  4. Xem phim hướng dẫn
   
  Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
  5. Hướng dẫn trên phần mềm
  5.1. Trường hợp nhân viên gửi yêu cầu tạm ứng online trên hệ thống AMIS.VN

  5.2. Trường hợp không sử dụng tính năng gửi yêu cầutạm ứng online trên hệ thống AMIS.VN


  Xem thêm