[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 3 Hướng dẫn nghiệp vụ > Kho > Lắp ráp/tháo dỡ > Xuất kho vật tư để lắp ráp và nhập thành phẩm lắp ráp

Xuất kho vật tư để lắp ráp và nhập thành phẩm lắp ráp


  
1. Định khoản
1. Xuất kho vật tư, hàng hóa để lắp ráp
Nợ TK 154 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
     Có TK 152, 156
2. Nhập kho các thành phẩm được lắp ráp
Nợ TK 155 Thành phẩm
     Có TK 154 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
2. Mô tả nghiệp vụ
Khi có yêu cầu xuất kho vật tư hàng hóa để lắp ráp thành thành phẩm, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:
 1. Căn cứ vào đơn hàng của khách hàng, trưởng bộ phận bán hàng hoặc bộ phận kho lập lệnh lắp ráp
 2. Căn cứ vào lệnh lắp ráp Kế toán kho hoặc người chịu trách nhiệm sẽ viết phiếu xuất kho linh kiện mang đi lắp ráp
 3. Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
 4. Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá
 5. Thủ kho ghi sổ kho, còn Kế toán ghi sổ kế toán kho.
 6. Bộ phận đề xuất nhận hàng để mang đi lắp ráp
 7. Sau khi lắp ráp thành phẩm xong, bộ phận lắp ráp đề nghị nhập kho thành phẩm
 8. Kế toán kho lập Phiếu nhập kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
 9. Căn cứ vào phiếu nhập kho, Thủ kho kiểm, nhận thành phẩm và ký vào phiếu nhập kho.
 10. Thủ kho ghi sổ kho, còn Kế toán ghi sổ kế toán kho.
3. Ví dụ

Ngày 21/01/2017, khách hàng đặt mua 10 bộ máy tính, bộ phận bán hàng lập lệnh lắp ráp 10 bộ máy tính với các bộ phận chi tiết sau:
 • Case: số lượng 10
 • Bàn phím: số lượng 10
 • Màn hình: số lượng 10
 • Chuột: số lượng 10
4. Xem phim hướng dẫn
 
Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
5. Hướng dẫn trên phần mềm
Nghiệp vụ "Xuất kho vật tư để lắp ráp và nhập kho thành phẩm được lắp ráp" được thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:
Bước 1: Khai báo thành phẩm được lắp ráp

Bước 2: Lập lệnh lắp ráp thành phẩm

Bước 3: Lập chứng từ xuất kho vật tư để mang đi lắp ráp

Bước 4: Nhập kho thành phẩm sau khi được lắp ráp xong


Xem thêm