[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Nội dung
Cho phép thiết lập sẵn các giá trị thường sử dụng khi khai báo thông tin về hợp đồng theo từng người dùng, giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu.
2. Các bước thực hiện
1. Vào phân hệ Hồ sơ\Hợp đồng.

2. sau đó nhấn Thêm.

2. Nhấn Thiết lập giá trị ngầm định
3. Khai báo các giá trị muốn ngầm định khi thêm mới hợp đồng:
  • Khai báo thời hạn hợp đồng tương ứng với từng loại hợp đồng.
  • Tích chọn Ngầm định tại loại hợp đồng muốn chương trình ngầm định lấy lên khi thêm mới hợp đồng.
  • Khai báo các thông tin: hình thức làm việc, mức lương đóng bảo hiểm, người đại diện công ty ký,… Các thông tin này được chương trình ngầm định dùng chung cho các loại hợp đồng.
4. Nhấn Cất.
5. Sau khi thiết lập giá trị ngầm định, mỗi khi thêm mới hợp đồng chương trình sẽ tự động lấy loại hợp đồng và các giá trị ngầm định đã thiết lập.


Xem thêm